Volumul VI / 2013

postat în: Arhiva 0

CUPRINS (CONTENTS)

STUDII ŞI COMUNICĂRI (STUDIES AND COMMUNICATIONS)
Acad. Gleb DRĂGAN – O analiză a conceptului de istoria ştiinţei

– An analysis of the concept of science history
Ştefan NEGREA – Pagini inedite din istoria speologiei – un manuscris necunoscut semnat de academicianul Constantin Motaș

– Unprecedented pages in the history of biology – an unknown manuscript signed by Academician Constantin Motaș
Ştefan IANCU – Istoria milenară – potenţial suport al progresului tehnico-ştiinţific?

– Millenary history – potentially support of the scientific and technical progress?
Iorgu PETRESCU – Momente dramatice din istoria Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial

– Dramatic moments in the history of the National Museum of Natural History „Grigore Antipas” at the end of the Second World War
Denisa-Oana PĂTRAȘCU – Istoricul delicvenţei juvenile

– The history of juvenile delinquency
Valentin-Stelian BĂDESCU – Etica afacerilor actuale – între utopie şi realitate

– Current Business Ethics – between utopia and reality)

ANIVERSĂRI (ANNIVERSARIES)

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI GHEORGHE MARINESCU (1863–1938)

150 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN GHEORGHE MARINESCU (1863–1938)

Alexandru MARINESCU, Matei MARINESCU – Marinesco et la theorie du neurone: Les Balkans et le microscope

– Marinesco and the neuron theory: The Balkans and the microscope
Octavian BUDA – Gheorghe Marinescu și Academia Română (10 martie 1906)

– Gheorghe Marinescu and the neural theory
Pompiliu MANEA – Gheorghe Marinescu și Dragomir Hurmuzescu, doi savanți români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea

– Gheorghe Marinescu and Dragomir Hurmuzescu, two Romanian scholars from the second half of the nineteenth century and the first half of the twentieth century
Mihail M. ANDREESCU – Gheorghe Marinescu și cercetarea neurologică românească

– Gheorghe Marinescu and Romanian neurological research
Dumitru CURCĂ – Colaborarea academicianului Gheorghe Marinescu cu personalități de prestigiu ale medicinii veterinare

– The collaboration of academician Gheorghe Marinescu with prestigious personalities of veterinary medicine
Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE – Academicianul Gheorghe Marinescu – promotor al unor invenţii ştiinţifice în domeniul medical

– Academician Gheorghe Marinescu – promoter of scientific inventions in the medical field
Iuliana ZAHARIA – Celula nervoasă: un veac de cercetare, revelații tulburătoare – omagiu academicianului Gheorghe Marinescu

– Nerve cell: a century of research, disturbing revelations – tribute to academician Gheorghe Marinescu

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI MARCU BOTZAN (1913–2011)
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN MARCU BOTZAN (1913–2011)

Ana BAZAC – Marcu Botzan: parabola lui Marcus Aurelius şi tratarea pământului

– Marcu Botzan: the parable of Marcus Aurelius and land treatment
Marian MOŞNEAGU – Plurivalenţa universului acvatic în abordarea academicianului Marcu Botzan

– The multifaceted of aquatic universe in the approach of academician Marcu Botzan
George V. GRIGORE – Academicianul Marcu Botzan: poet-călător pe axa timpului

Academician Marcu Botzan: Poet-traveler on the time axis

EVOCĂRI (EVOCATIONS)

Acad. GHEORGHE ȚIȚEICA (1873–1939)

Eufrosina OTLĂCAN – Un reper în ştiinţa şi cultura românilor: Gheorghe Ţiţeica (1873–1939)

– A landmark in science and culture of the Romanians: Gheorghe Ţiţeica (1873–1939)
Filofteia REPEZ – Gheorghe Ţiţeica – „un simplu soldat” al ţării

– Gheorghe Ţiţeica – „a simple soldier”of the country
Teodora STĂNESCU-STANCIU – Gheorghe Ţiţeica: om de ştiinţă și pedagog

– Gheorghe Ţiţeica: man of science and teacher
Marian RIZEA – Gheorghe Ţiţeica – strămoşii, viaţa şi urmaşii

– Gheorghe Țițeica – ancestors, life and descendants
Adriana-Elena TĂEREL, Laura NICOLAE, Ana CARATĂ – Unele date privind viața și activitatea a doi savanți, Gheorghe și Șerban Țițeica

– Some data regarding the life and activity of two scholars, Gheorghe and Șerban Țițeica

Acad. GHEORGHE SPACU (1883–1955)

Gina SCĂEŢEANU, Maria PELE – Gheorghe Spacu – maestru al chimiei coordinative şi analitice

– Gheorghe Spacu – master of coordination and analytical chemistry
Lavinia MISĂILĂ – Gheorghe Spacu − pionier al chimiei combinațiilor complexe

– Gheorghe Spacu – pioneer of the complex combination chemistry
Constanţa RIZESCU – Amintiri despre marele dascăl Gheorghe Spacu

– Memories about the greatest schoolmaster Gheorghe Spacu
Mihai STĂNESCU, Corina-Cristina ARAMĂ, Adriana-Elena TĂEREL – Academicianul Gheorghe Spacu și impactul său asupra chimiei analitice

– Acad. Gheorghe Spacu and his impact on analytical chemistry

NICOLAE DONICI (1874–1956), membru de onoare al Academiei Române
NICOLAE DONICI (1874–1956), honorary member of the Romanian Academy


Magda STAVINSCHI – Nicolae Donici, între admiraţie şi dispreţ
– Nicolae Donici, between admiration and contempt

PERSONALITĂȚI (PERSONALITIES)

Gheorghe MUSTAŢĂ – Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788)

– Georges Louis Leclerc De Buffon (1707-1788)
Teodora STĂNESCU-STANCIU – Patriarhul Miron Cristea, învăţământul şi cauza studenţească

– Patriarch Miron Cristea, the education and student’s cause
Filofteia REPEZ – Ştefan Fălcoianu – militar de seamă al Armatei Române şi membru activ al Academiei Române

– Ştefan Fălcoianu – chief military of Romanian Army and active member of the Romanian Academy
Garabet KÜMBETLIAN, Valentin CEAUŞU, Nicolae ENESCU – Profesorul Mikayel Sarian

– Professor Mikayel Sarian
Mircea-Dragomir ANDREI – Profesorul Constantin Rabega – 100 de ani de la naştere

– Professor Constantin Rabega – 100 years since his birth

VARIA

Mihail M. ANDREESCU – Un document mai puţin cunoscut, posibil un fals, astăzi pierdut, de la Radu Leon

– A little-known document, possibly a fake, now lost, from Radu Leon
Willi-Georgeta BULEA – Comunicarea lui Mahatma Gandhi în istorie

– Mahatma Gandhi’s communication in history

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII (EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS)
Alexandru S. BOLOGA – Informare privind cel de al 24-lea Congres Internațional de Istoria Științei, Tehnicii și Medicinei, Manchester, Marea Britanie, 22–28 Iulie 2013

– Information on the 24th International Congress of the History of Science, Technology and Medicine, Manchester, UK, July 22–28, 2013
Ştefan NEGREA – O carte semnată de ilustrul istoric şi arheolog Ioan Mitrea despre Vasile Pârvan (1882–1927), fondatorul şcolii moderne de arheologie din România şi descendenţii săi

– A book signed by the illustrious historian and archaeologist Ioan Mitrea about Vasile Pârvan (1882-1927), the founder of the modern school of archeology in Romania, and his descendants
Viorela-Valentina DIMA – Colecţia ASE 100 – un periplu editorial prin istoria Academiei de Studii Economice din Bucureşti

– 100 AES Collection– An editorial journey through the history of the Academy of Economic Studies in Bucharest
Valentin MARIN – Mariana Nicolae, Mara Magda Maftei (ed.) – Istoria limbilor moderne în ASE: o perspectivă centenară

– Mariana Nicolae, Mara Magda Maftei (ed.) – The history of modern languages in AES. A centennial perspective
Alexandru MARINESCU – O carte recentă a lui Yves Delange

– A recent book by Yves Delange

Lasă un răspuns