CUPRINS (Contents)


STUDII ŞI COMUNICĂRI (STUDIES AND COMMUNICATIONS)
Acad. Gleb DRĂGAN - O analiză a conceptului de istoria ştiinţei

- An analysis of the concept of science history
Ştefan NEGREA - Pagini inedite din istoria speologiei – un manuscris necunoscut semnat de academicianul Constantin Motaș

- Unprecedented pages in the history of biology – an unknown manuscript signed by Academician Constantin Motaș
Ştefan IANCU - Istoria milenară – potenţial suport al progresului tehnico-ştiinţific?

- Millenary history – potentially support of the scientific and technical progress?
Iorgu PETRESCU - Momente dramatice din istoria Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial

- Dramatic moments in the history of the National Museum of Natural History "Grigore Antipas" at the end of the Second World War
Denisa-Oana PĂTRAȘCU - Istoricul delicvenţei juvenile

- The history of juvenile delinquency
Valentin-Stelian BĂDESCU - Etica afacerilor actuale – între utopie şi realitate

- Current Business Ethics – between utopia and reality)


ANIVERSĂRI (ANNIVERSARIES)

 

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI GHEORGHE MARINESCU (1863–1938)

150 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN GHEORGHE MARINESCU (1863–1938)


Alexandru MARINESCU, Matei MARINESCU - Marinesco et la theorie du neurone: Les Balkans et le microscope

- Marinesco and the neuron theory: The Balkans and the microscope
Octavian BUDA - Gheorghe Marinescu și Academia Română (10 martie 1906)

- Gheorghe Marinescu and the neural theory
Pompiliu MANEA - Gheorghe Marinescu și Dragomir Hurmuzescu, doi savanți români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea

- Gheorghe Marinescu and Dragomir Hurmuzescu, two Romanian scholars from the second half of the nineteenth century and the first half of the twentieth century
Mihail M. ANDREESCU - Gheorghe Marinescu și cercetarea neurologică românească

- Gheorghe Marinescu and Romanian neurological research
Dumitru CURCĂ - Colaborarea academicianului Gheorghe Marinescu cu personalități de prestigiu ale medicinii veterinare

- The collaboration of academician Gheorghe Marinescu with prestigious personalities of veterinary medicine
Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE - Academicianul Gheorghe Marinescu – promotor al unor invenţii ştiinţifice în domeniul medical

- Academician Gheorghe Marinescu – promoter of scientific inventions in the medical field
Iuliana ZAHARIA - Celula nervoasă: un veac de cercetare, revelații tulburătoare – omagiu academicianului Gheorghe Marinescu

- Nerve cell: a century of research, disturbing revelations – tribute to academician Gheorghe Marinescu

 

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI MARCU BOTZAN (1913–2011)
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN MARCU BOTZAN (1913–2011)

Ana BAZAC - Marcu Botzan: parabola lui Marcus Aurelius şi tratarea pământului

- Marcu Botzan: the parable of Marcus Aurelius and land treatment
Marian MOŞNEAGU - Plurivalenţa universului acvatic în abordarea academicianului Marcu Botzan

- The multifaceted of aquatic universe in the approach of academician Marcu Botzan
George V. GRIGORE - Academicianul Marcu Botzan: poet-călător pe axa timpului

Academician Marcu Botzan: Poet-traveler on the time axis

 

 

EVOCĂRI (EVOCATIONS)


Acad. GHEORGHE ȚIȚEICA (1873–1939)

Eufrosina OTLĂCAN - Un reper în ştiinţa şi cultura românilor: Gheorghe Ţiţeica (1873–1939)

- A landmark in science and culture of the Romanians: Gheorghe Ţiţeica (1873–1939)
Filofteia REPEZ - Gheorghe Ţiţeica – "un simplu soldat" al ţării

- Gheorghe Ţiţeica – "a simple soldier"of the country
Teodora STĂNESCU-STANCIU - Gheorghe Ţiţeica: om de ştiinţă și pedagog

- Gheorghe Ţiţeica: man of science and teacher
Marian RIZEA - Gheorghe Ţiţeica – strămoşii, viaţa şi urmaşii

- Gheorghe Țițeica – ancestors, life and descendants
Adriana-Elena TĂEREL, Laura NICOLAE, Ana CARATĂ - Unele date privind viața și activitatea a doi savanți, Gheorghe și Șerban Țițeica

- Some data regarding the life and activity of two scholars, Gheorghe and Șerban Țițeica


Acad. GHEORGHE SPACU (1883–1955)

Gina SCĂEŢEANU, Maria PELE - Gheorghe Spacu – maestru al chimiei coordinative şi analitice

- Gheorghe Spacu – master of coordination and analytical chemistry
Lavinia MISĂILĂ - Gheorghe Spacu − pionier al chimiei combinațiilor complexe

- Gheorghe Spacu – pioneer of the complex combination chemistry
Constanţa RIZESCU - Amintiri despre marele dascăl Gheorghe Spacu

- Memories about the greatest schoolmaster Gheorghe Spacu
Mihai STĂNESCU, Corina-Cristina ARAMĂ, Adriana-Elena TĂEREL - Academicianul Gheorghe Spacu și impactul său asupra chimiei analitice

- Acad. Gheorghe Spacu and his impact on analytical chemistry


NICOLAE DONICI (1874–1956), membru de onoare al Academiei Române
NICOLAE DONICI (1874–1956), honorary member of the Romanian Academy


Magda STAVINSCHI - Nicolae Donici, între admiraţie şi dispreţ
- Nicolae Donici, between admiration and contempt

 

PERSONALITĂȚI (PERSONALITIES)


Gheorghe MUSTAŢĂ - Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788)

- Georges Louis Leclerc De Buffon (1707-1788)
Teodora STĂNESCU-STANCIU - Patriarhul Miron Cristea, învăţământul şi cauza studenţească

- Patriarch Miron Cristea, the education and student's cause
Filofteia REPEZ - Ştefan Fălcoianu – militar de seamă al Armatei Române şi membru activ al Academiei Române

- Ştefan Fălcoianu – chief military of Romanian Army and active member of the Romanian Academy
Garabet KÜMBETLIAN, Valentin CEAUŞU, Nicolae ENESCU - Profesorul Mikayel Sarian

- Professor Mikayel Sarian
Mircea-Dragomir ANDREI - Profesorul Constantin Rabega – 100 de ani de la naştere

- Professor Constantin Rabega – 100 years since his birth

 

VARIA


Mihail M. ANDREESCU - Un document mai puţin cunoscut, posibil un fals, astăzi pierdut, de la Radu Leon

- A little-known document, possibly a fake, now lost, from Radu Leon
Willi-Georgeta BULEA - Comunicarea lui Mahatma Gandhi în istorie

- Mahatma Gandhi's communication in history

 

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII (EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS)
Alexandru S. BOLOGA - Informare privind cel de al 24-lea Congres Internațional de Istoria Științei, Tehnicii și Medicinei, Manchester, Marea Britanie, 22–28 Iulie 2013

- Information on the 24th International Congress of the History of Science, Technology and Medicine, Manchester, UK, July 22–28, 2013
Ştefan NEGREA - O carte semnată de ilustrul istoric şi arheolog Ioan Mitrea despre Vasile Pârvan (1882–1927), fondatorul şcolii moderne de arheologie din România şi descendenţii săi

- A book signed by the illustrious historian and archaeologist Ioan Mitrea about Vasile Pârvan (1882-1927), the founder of the modern school of archeology in Romania, and his descendants
Viorela-Valentina DIMA - Colecţia ASE 100 – un periplu editorial prin istoria Academiei de Studii Economice din Bucureşti

- 100 AES Collection– An editorial journey through the history of the Academy of Economic Studies in Bucharest
Valentin MARIN - Mariana Nicolae, Mara Magda Maftei (ed.) – Istoria limbilor moderne în ASE: o perspectivă centenară

- Mariana Nicolae, Mara Magda Maftei (ed.) – The history of modern languages in AES. A centennial perspective
Alexandru MARINESCU - O carte recentă a lui Yves Delange

- A recent book by Yves Delange